KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Örtaş Örücüler Zirai Makine Motor Day. Tük. Mal. Tic. Ve San. A.Ş. (“ÖRTAŞ”, “Kurum”), siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsenmiştir. ÖRTAŞ bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Kurum’a duyduğu hakli güveni korumayı amaçlamaktadır. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen aydınlatma metni; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) ve Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kanun kapsamında ÖRTAŞ, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. ÖRTAŞ ile paylaştığınız kişisel verileriniz (her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, diğer veri, bilgi ve belgenizi) Kanuna uygun şekilde, aşağıda açıklanan yöntem, amaç ve hukuki sebepler uyarınca faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak saklanacak,  işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

1.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan ve metnin bütünlüğü açısından açıklanması gereken tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ÖRTAŞ’ın satıcı/hizmet veren olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması, akdedilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve ÖRTAŞ’ın meşru menfaati gereği bizzat talep ettiği, ürün veya hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ÖRTAŞ’e iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamında  www.oruculer.com.tr  adresinde bulunan formlar aracılığı ile bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında şirket ile  sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız,  şirket ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle şirketimiz tarafından gerçekleştirilen seminer ve eğitimler için teklif gönderilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin değerlendirilebilmesi, eğitim ve servis hizmeti verilmesi sırasında fotoğraf çekilmek ve video kaydı yapılmak suretiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla ya da satışı ya da bakım hizmeti verilen ürünlere ilişkin talep ve şikayetlerin yönetiminin  gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, ÖRTAŞ müşterilerinin kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini ÖRTAŞ’a bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. ÖRTAŞ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayla yükümlüdür.

 

3.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

ÖRTAŞ, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

ÖRTAŞ tarafından elde edilen kişisel verileriniz;

 

–    KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve ÖRTAŞ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi,

–    Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,

–    ÖRTAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

–    Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi

–    Müşteri memnuniyetinin anket yapılması yoluyla tespiti ve en üst seviyeye çıkarılması,

–    ÖRTAŞ’ın kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

–    Ödemelerin yapılması,

–    Ürünlere ilişkin bakım teklifi sunulması ve bakım hizmeti verilmesi,

–    İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

–    Operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,

–    Mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım,

–    Pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,

–    Sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,

–    ÖRTAŞ’ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,

 

amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir.

 

ÖRTAŞ tarafından müşterilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir.

 

Kimlik Verisi Ad, Soyadı, Doğum Yılı, Cinsiyet, Milliyeti, TC Kimlik Kartı Bilgileri (TCKN,), (Yabancılar için) Pasaport Bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti, imza Sirküleri
İletişim Verisi Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi,
Eğitim Verisi Yabancı Dil Bilgileri
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf, Ses Kayıtları, Kamera Kayıtları
Çalışma Verisi Pozisyon Adı, Departmanı Ve Birimi, Unvanı, Vergi Dairesi No
Sağlık Verisi Kan grubu

 

 

 

4.ÖRTAŞ Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarma Amacı:

ÖRTAŞ, toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirlenen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, avukatlarına, ÖRTAŞ’ın iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; ÖRTAŞ’ın bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapabilir.

Ayrıca ÖRTAŞ, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, ÖRTAŞ’ın bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

 

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. ÖRTAŞ, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

6.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

7.ÖRTAŞ Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Yurtdışına Veri Aktarımı:

ÖRTAŞ tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

8.Kişisel Veriler Sahibi Müşterimizin Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları:

ÖRTAŞ’a başvurarak kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile   www.oruculer.com.tr  adresindeki formu doldurarak Örtaş Örücüler Zirai Makine Motor Day. Tük. Mal. Tic. Ve San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve ışlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

 

İşbu Aydınlatma Beyanı 20.11.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncelleştirme hakkına sahiptir.

 

RIZA ve ONAY

Yukarıda bulunan 8 maddeden oluşan Aydınlatma Metnini; okuduğumu, incelediğimi, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Örtaş Örücüler Zirai Makine Motor Day. Tük. Mal. Tic. Ve San. A.Ş. (“Şirket”) tarafından kimlik bilgilerim, iletişim bilgilerim, fiziksel mekan bilgilerim, hukuki işlem ve uyum bilgilerim, görsel ve işitsel bilgilerim olmak üzere kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirtilen açık rızamın alınmasını gerektiren amaçlarla ve sürelerde toplanmasını, depolanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, güncellenmesini, periyodik olarak kontrol edilmesini, veri tabanında tutulmasını ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasını ve saklanmasını KABUL EDİYORUM.